Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/06/2017

1) İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,

2) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlayacak diğer kamu sağlık kurumlarına rehberlik etmek,

3) Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında ( prosedürler, talimatlar vb.) yer alan görevleri yerine getirmek, revizyon gerektiren dokümanların revizyonlarını yapmak,

4) Doküman değişiklik talepleri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

5) Personel ve müşteri memnuniyeti anket uygulaması ile ilgili planlamayı yapmak ve üst yönetime raporlarını sunmak,

6) Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerinin takibini yapmak ve kayıtlarını tutmak,

7) Misyon, Vizyon ve Kalite Politikasını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

8) İldeki tüm Özel ve Kamu Sağlık kurum ve kuruluşlarını SKS çerçevesinde değerlendirmek, sağlık kurum ve kuruluşların SKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,

9) İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirmek ve Kurumsal Kalite Sistemine Kalite Yönetim Direktörlerinin tanımlanmasını sağlamak,

10) İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek ve takibini yapmak,

11) İl Kalite Koordinatörü başkanlığında ildeki Kalite Yönetim Direktörleri ile gerektiğinde toplantı yapmak. Bu toplantıda öz değerlendirme sonuçları, HKS’ ye yönelik iyi uygulamaları, HKS çerçevesinde yapılacak eğitimleri ve direktörlerin görüş ve önerilerini paylaşmak.

12) Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği vb.) hizmetlerini sağlamak,

13) İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri doğrultusunda hesaplanan performans puanını aylık olarak Ek Ödeme Birimine gönderilmesini sağlamak,

14) Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,

15) Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,

16) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

***Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Web Sayfası

https://kalite.saglik.gov.tr