Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 02/07/2017

Şube Görev Tanımları

 1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin 
 2. izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 4. Sağlık hizmetleri dıþşnda çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 5. Personelin, disiplin ile ilgili bütün iþlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,
 6. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
 7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 8. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

DİSİPLİN 

 1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 2. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
 3. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 4. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
 5. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
 6. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
 7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 8. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.